תקנון פעילות "שמן רחצה במתנה" מוסטלה

מבוא
 
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ (להלן: "החברה") תערוך פעילות גולשים באתר אינטרנט מוסטלה שכתובתו https://www.mustela.co.il/ ו/או בעמוד הפייסבוק של המותג ("האתר") בשם "שמן רחצה במתנה", המזכה את המשתתפים בו לזכאות לפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. הרשמה לאתר ו/או עצם השתתפות המשתתף בתחרות, מהווה אישור מצדו כי קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם פעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב השתתפותו בה ו/או שימוש במוצר ו/או שימוש או הקשור לביצוע הפרס. 
 
1. הגדרות 
 
1.1. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
1.2. "כתובת החברה" – רח' השילוח 6, קרית מטלון, פתח תקווה.  
1.3. "התחרות" , "המבצע" או "הפעילות" – תחרות בעמוד הפייסבוק של מוסטלה, שבה גולש בעמוד אשר העלה לעמוד סיפור בתגובה לפוסט שהינו מרגש וייחודי שקשור לטיפול בתינוק.  מבין הסיפורים שיעלו, נציגי הוועדה יבחרו 5 גולשים אשר יבחרו לפי קריטריון הבחירה המפורט בתקנון ובשיקול דעתה המוחלט של הועדה, אשר יהיו זכאים לקבל את הפרס – והכל בהתאם לתנאי תקנון זה כפי שמופרט להלן.  
1.4. "תקופת התחרות" או "תקופת הפעילות" – הפעילות תחל מיום 2.3.2021 שעה 12:00 ועד ה- 9.3.2021 בשעה 16:00. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מועדי התחרות לרבות הזכות להפסיק את התחרות טרם המועד הסופי שנקבע או להאריך את תקופת התחרות, כמו כן, שומרת החברה לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות, מכל סיבה שהיא, לרבות גמר המלאי. החברה רשאית בכל עת במתן הודעה על שינוי או הפסקה כאמור, שתפורסם באתר האינטרנט, והחברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.
1.5. "משתתפ.ת" – אדם פרטי, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון זה, אשר נרשם והעלה סיפור לעמוד הפייסבוק במהלך תקופת התחרות כאמור ואשר הינו הורה לילד.ה עד גיל 24 חודשים ו/או אישה בהיריון ו/או כל משתתפ.ת אחר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. הגולשים שיגיבו לפוסט וישתפו בסיפורם במהלך תקופת הפעילות יהפכו למשתתפים רלוונטיים שהחברה תהיה רשאית לשקול את זכאותם לפרס.
1.6. "קריטריון הבחירה" – הסיפורים אשר יועלו לאתר ייבחרו לפי סדר מקוריותם וייחודם ואלו יסדרו לפי מידת מקוריות, ייחודיות, הומור, הקשר האישי, יצירתיות, יעילות, מרכבות הביצוע, פשטות, ואופן ההצגה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.  
1.7 "פרס " – בקבוק של שמן רחצה לגוף ולשיער לעור יבש 500 מ"ל של מוסטלה ו/או פרס חלופי על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
1.8 "התקנון" – הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת התחרות ולאחריה על ידי החברה. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה.
 
2. פרשנות
 
2.4. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין. 
 
2.5. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה. 
 
2.6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם  בדבר התחרות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 
3. תנאי ההשתתפות בתחרות והתחרות
3.4. התחרות נערכת בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי התחרות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.
3.5. במידה וקיים חשד כי משתתף בתחרות עבר על כללי התקנון, רשאית החברה לחסום את השתתפותו בתחרות לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, וכל זכות לפרס מכוח השתתפותו תפקע מידית. החברה רשאית לפסול כל לינק ו/או טקסט אשר יתקבלו ושנשלחו בשם אדם אחר ו/או עם פרטים חסרים או מטעים. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן תחרות סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי התחרות. 
3.6. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה. כמו כן אסורה ההשתתפות על עובדי משרד הפרסום – גרייט ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה וכן על מתכנתי התחרות וקרוביהם מדרגה ראשונה.
3.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התחרות בכל עת, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
3.8. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לתחרות בכל דרך שהיא שתיעשה על ידי משתתף בתחרות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בתחרות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בתחרות. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות, בכל צורה שהיא, לכל תקלה שהיא, לרבות תקלה באתר האינטרנט של התחרות, גם אם יהיה בהן כדי למנוע השתתפותו של מאן דהוא בתחרות. בנוסף לאמור בתקנון זה, משתתף מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, נזק, הפסד, עילה או טענה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם בשל הפרת התקנון או הדין בקשר לכך , במישרין או בעקיפין.
3.9. על המשתתפים להשלים את הליך הרישום הנדרש באתר במלואו ובהתאם להנחיות הרישום ועליהם לרשום את הסיפור האישי, המצחיק והמקורי שלהם המתאר אירוע מצחיק שקרה להם במהלך ההיריון הנוכחי ולהעלות אותו לעמוד הפייסבוק של מוסטלה. הסיפורים בתחרות הזכאים לזכייה ייבחרו לפי סדר מקוריותם וייחודם ואלו יסדרו לפי קריטריון התחרות (כפי שמוגדר לעיל) וכן מידת מקוריות, מצחיקים, יצירתיות, יעילות, מרכבות הביצוע, הקשר האישי, פשטות, ואופן ההצגה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
3.10. המשתתפים בתחרות מתחייבים שלא להעלות לאתר תכנים, בכל צורה שהיא, שאינם עונים לכללי התחרות ושהינם בשיקול דעתה המוחלט של החברה בעלי תוכן פוגעני; גזעני; פורנוגרפי; בלתי חוקי; בלתי הולם ו/או שיש בהם משום לשון הרע ו/או כדי לפגוע בצנעת הפרט ו/או ברגשות הציבור – והחברה רשאית לבצע שינויים, לגרוע, לשנות, לפסול, להוריד כל תוכן או סרטון אשר מכיל תכנים אלו וזאת בשיקול דעתה המוחלט וללא אחריות כשלהי כלפי המשתתפים ולא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה או הספק בהקשר זה.
3.11. אישור לקבלת מידע פרסומי מחברת ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ו/או חברת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ולהרשמה למאגר שירותי דיוור ישיר: 
אני מבקש/ת להצטרף למאגר מידע חברת ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ו/או חברת ניאופרם מוצרי צריכה בע"מ ו/או חברות קבוצת ניאופרם (ניאופרם) ולקבל תכנים שיווקיים מניאופרם ו/או באמצעות מי מטעמה. אני מסכים/מה כי הפרטים והנתונים אודותיי ישמשו את ניאופרם ו/או מי מטעמה לצורך שיווק מוצרי ניאופרם, לצורך פילוח ומיקוד פניות ולצורך פנייה עתידית. כמו כן, אני מסכים/מה כי תכנים שיווקיים מניאופרם ו/או מי מטעמה יועברו אלי בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר, באמצעות דואר אלקטרוני, מערכת דיוור אוטומטי, הודעה קצרה (SMS )או דרך כל אמצעי תקשורת אחר.
ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה, נמסר מרצוני החופשי, ומבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן, וכי המידע שייאסף אודותיי וכן כל נתון שיופק על סמך המידע כאמור, יישמר כולו במאגרי המידע של ניאופרם. עם הירשמי למאגר מידע של חברת ניאופרם, הנני מאשר את הסכמתי כי כל הפרטים שמסרתי ייאגרו במאגרי המידע של ניאופרם, למטרות המפורטות לעיל. השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות הפרטיות המפורטת באתר. ידוע לי כי אין אני מחויב למסור המידע כאמור ולתת הסכמתי ואוכל בהודעה בכתב לחברה לבקש מחיקת המידע כאמור. 
3.12. המשתתף מודע ומסכים לכך שהחברה רשאית להשתמש בשירותיהן של חברות מסחריות כלשהן לשם מימוש הפרס והמשתתפים מסכימים להעברת פרטיהם לאותן החברות ו/או צלמים ופנייתם למשתתפים לצרכי התחרות. 
3.13. לעורכי התחרות הזכות הבלעדית לשימוש (כולל שימוש חוזר ופרסום), עריכה ומחיקה של התוכן שהועלה על ידי משתתפי התחרות ובהעלאת הטקסט לאתר, המשתתף מעניק לחברה ו/או מי מטעמה את אישורם לשם כך. 
 
4. הזכייה
4.4. בתחרות יחולק פרס אחד בלבד ל-5 זוכים שייבחרו.
4.5. הזוכים בתחרות, יהיו המשתתפים שהסיפור שהעלו ייבחרו ע"י נציגי הועדה האמורה ככזה אשר עונה בצורה הטובה ביותר על הקריטריון הבחירה. בתוך 10 ימי עסקים לאחר סוף תקופת התחרות תבחר ועדה המורכבת מלפחות שני נציגים של החברה (ה"ועדה") בסיפור הזכאי לקבלת הפרס על פי שיקול דעתם המוחלט אשר יקבל את הציון הגבוה ביותר בקריטריון הבחירה. הועדה תבחר גם שני זוכים נוספים למקרה ולא ניתן לאתר את הזוכים הראשונים במהלך ארבעה ימי עסקים מרגע הפנייה אליהם או במידה וזכייתו תבוטל וזאת בשיקול דעתה המוחלט באם לפנות לזוכים חלופיים אלו או לא. החברה תודיע לזוכה על זכייתו בפרס על ידי פניה באמצעי התקשרות שהושאר על ידי הגולש בהרשמתו ו/או העלאת תגובה אישית בפייסבוק (reply) לסיפור שזיכתה אותו בפרס ו/או הודעת זכיה בהודעה פרטית בפייסבוק ו/או בפרסום שמות הזוכים על גבי אחת מהפלטפורמות של המותג (עמוד הפייסבוק / האינסטגרם / אתר מוסטלה ) ו/או באמצעות מסרון או דואר אלקטרוני, לפי שיקול דעתה של החברה. 
4.6. הודעה כאמור תכלול גם הוראות לנושא אופן מסירת הפרס לזוכה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתתפים בתחרות חייבים להציג תעודה זהות בעת קבלת הפרס.
4.7. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לערער בכל דרך שהיא על תוצאות התחרות בכללותה, וקביעתה של עורכת התחרות והוועדה לגבי זהות הזוכה/ים בתחרות תהא סופית ומוחלטת. עורכת התחרות תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בתחרות וקיבלו פרס, ואף לפרסם את תמונתם על פי דין, היה ובחרו לצרף תמונה של המשתתפים במסגרת השתתפותם בתחרות או במידה ונתבקשו על ידי החברה, בכל מדיה שתבחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובעצם השתתפותם בתחרות נותנים הזוכים את הסכמתם המלאה לכך. כל זאת לאחר שניתן אישור על כך מהאפוטרופוס החוקי בחתימת ידם, במידת הצורך.
4.8. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור להסכמת המשתתף לקבלת חומרי דיוור ו/או לתוצאות התחרות ו/או במסגרת התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם התחרות.
 
5. חלוקת פרס התחרות 
 
5.4. בכפוף לכוח עליון ו/או לדין, פרס התחרות יסופק לזוכה כאמור לעיל, בכפוף לקבלת נתונים ומסמכים נלווים אשר ידרשו על ידי החברה ו/או הספק ככל שאלו יתבקשו מהזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה שהיא כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בדבר אופן אספקת הפרס, אי אספקת הפרס ו/או טיב הפרס וכו'.
5.5. החברה ו/או מי מטעמה, יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם המוחלט, לעכב את מסירת הפרס לזוכים, לשם אימות הזכייה או פרטי הזוכים.
5.6. בנוסף מוסבר כי זוכה שלאחר קיום התחרות ו/או חלוקת הפרס, יתברר כי אינו עומד בתנאים המקדמיים המפורטים בתקנון זה ו/או הפרטים שמסר בתחרות אינם נכונים או מדויקים וזכייתו והפרס המוענק בעדה יבוטלו ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה כנגר החברה ו/או כל אדם או גוף הקשור אליה בקשר עם התחרות ו/או הפרס ו/או תקנון זה.
5.7. כל מס, אשר יחול על פי דין בגין הזכייה בפרס, אם יחול, יחול על הזוכה, לרבות מס ביטחון או מיסי דלק.  
5.8. לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם, וכן לא ניתן להעביר את הזכייה ו/או את הפרס לאחר, לפני מועד מסירת הפרס לזוכה. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בתחרות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.
5.9. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, לגרוע, להחליף ו/או לשנות את פרס התחרות, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה בתחרות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.  
5.10. הזכות לפרס אינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.  
5.11. במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות למימוש הזכייה על ידי הזוכה, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים למימוש הזכייה ויהיו באחריות הזוכה. 
5.12. במקרה של כל אבדן ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או תקלה מכל סוג שהוא שארע בקשר לפרס ו/או לטיבו ו/או תקינותו ו/או לביצועו ו/או באופן מימושו, לרבות עקב תקלה טכנית ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי החברה ו/או מי מטעמה, וכן לא תישמע כל טענה ו/או תביעה כנגדה ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן והזוכה פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות זו. 
5.13. הזוכה/ים מתחייבים בפני החברה שלא לפרסם, ליזום או להעניק ראיונות ו/או כתבות לאמצעי תקשורת כלשהו באשר להשתתפות בתחרות ו/או הפרס וזאת ללא אישור מראש ובכתב של החברה. 
5.14. מידה והזוכה יודיע לחברה בכל עת כי לא יוכל לממש את הפרס ו/או לקבלו או באם החברה עשתה ניסיונות לאתר את הזוכה לפי הפרטים שהזין באתר ללא הצלחה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לבא אחריו. 
 
6. ויתור ופטור מאחריות
 
6.4. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בתחרות להשתתף בתחרות בנסיבות בהם אותו משתתף בתחרות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בתחרות השתתפות כאמור. 
 
6.5. ניהול התחרות נעשה גם באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול התחרות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, מגפה, סגר (מלא או חלקי), פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולמשתתף בתחרות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות התחרות, תוצאותיו וכל הקשור בו. 
 
6.6. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של התחרות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לתחרות.
 
6.7. כל הזכויות בקשר עם התחרות לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם התחרות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה ו/או מי מטעמה. סימן המסחר של MUSTELA שייך לחברת LABORATOIRES EXPANSCIENCE.
  
6.8. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף בתחרות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם התחרות ו/או הפרס. 
 
6.9. השתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי התחרות. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי התחרות ו/או מי מטעמם עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בתחרות או בכל חלק ממנו לרבות שימוש באתר התחרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע בלבד, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות. החברה אינה אחראית על תוכן הטקסט, נימוק ו/או הפרסום שיעלה המשתתף והמשתתף יהיה אחראי על כל מידע ו/או תוכן אשר יש בו להרע/לגרום נזק/פגיעה/הוצאה לכל צד שלישי והמשתתף מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה בדרישתה הראשונה על כל טענה ו/או תביעה אשר תוגש לה כאמור על ידי צד שלישי בגין נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מסרטון המשתתף.
 
6.10. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים ו/או הזוכה/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, מגפה, סגר (מלא או חלקי), אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה ו/או הספק, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
6.11. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים ו/או למי מטעמם בתחרות כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בתחרות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי.
 
6.12. החברה רשאית לעשות שימוש בטקסט, נימוק, תמונה או כל תוכן שיועלה לאתר על ידי המשתתף, לפי שיקול דעתה, לרבות פרסומו ברבים, הצגתו באתר ובפלטפורמות השונות.
 
6.13. המשתתף מסכים ומאשר בזאת כי השתתפותו בתחרות מהווה הסכמה מטעמו – אם וככל שיידרש לכך המשתתף מאת החברה - להעביר ולהמחות לחברה, באופן בלעדי, את כל זכויות הקניין הרוחני בסיפור ו/או בתמונה ו/או בנימוק ו/או בטקסט, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים ו/או הזכות המוסרית לתקופת שימוש שאינה מוגבלת בין זכויות הידועות ו/או קיימות כיום, ובין זכויות שיהיו קיימות בעתיד ו/או שאינן ידועות כיום, וזאת תמורת סכום נומינלי מוסכם של 1 ש"ח או תמורת סכום אחר הנדרש לפי הוראות הדין (אם וככל שיידרש במועד ההעברה) וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, ובכלל זה אך לא רק, מוותר על כל טענה שעניינה עשיית עושר ולא במשפט ו/או טענה שעניינה הזכות לאזכור שמו בכל דבר ועניין הקשור לתמונה ו/או נימוק ו/או טקסט שיועלה לאתר. 
6.14. מובהר כי החברה אינה מחויבת להשתמש התוכן ו/או בתמונה של המשתתף "AS IS" והיא תהיה רשאית לעבד ו/או לערוך ו/או להתאים ו/או לשנות את העיצוב הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין, לרבות טענות הקשורות בזכות מוסרית. כמו-כן מובהר, כי התקופה בה ייעשה שימוש בתמונה ו/או בתוכן שמועלה נתונה להחלטה הבלעדית של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וכי היא אינה מוגבלת בזמן. 
6.15. המשתתף מצהיר ומאשר, כי יחתום על כל מסמך ויבצע כל פעולה, בקשר עם העברת הזכויות כאמור בסעיף זה לעיל, כפי שיידרש על ידי החברה, מעת לעת. בהשתתפותו בתחרות, מאשר כל משתתף כי מובהר לו שבמקרה של זכייה, תנאי לקבלת הפרס הינו עמידה בתנאי סעיף  זה.
 
7. הגנה על פרטיות 
7.1. החברה תשמור על הפרטים שיועברו לה, בהתאם להוראות הדין. למרות האמור לעיל, המשתתף בתחרות נותן בזאת הסכמתו, כי החברה  תהיה רשאית:
7.1.1 להעביר פרטי המשתתף בתחרות לאחר, לרבות לחברה המספקת הפרס, לחברת ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ו/או חברות אחרות בקבוצת ניאופרם ו/או חברות משלוחים ו/או פריטים הנדרשים לביצוע התחרות ו/או הפרס ו/או  על פי סמכות שבדין;
7.1.2 לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בתחרות או של לקוחותיהם;
7.1.3 לעשות שימוש מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידי עורכי התחרות, לרבות שימוש, עריכה ופרסום הסרטון בכל אמצעי תקשורת באופן חופשי וללא קבלת כל אישור או תשלום למשתתף;
7.1.4 לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
7.2. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה  לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של משתתף בתחרות ו/או שולח חומר אשר לא הוכרז כזוכה, אלא במקרים המפורטים להלן:
7.2.1 במקרה שהפר את תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיהם של החברה.
7.2.2 ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן;
7.2.3 בכל מקרה התחרות שהחברה תסביר כי חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים או צד שלישי.
7.3 החברה אינה מתחייבת, כי המידע המצוי באתר יהיה חסין באופן מוחלט, מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ואינם אחראים כלפי משתתף בתחרות, לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית. המידע והתחרות תהיה כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של האתר מעת לעת. 
8 שונות 
 
8.2 ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין. 
8.3 תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
8.4 חברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות כולה או חלקה ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
8.5 מובהר כי התחרות אינה ממומנת על ידי חברת פייסבוק וכי היא אינה צד בתחרות ואינה נושאת אחריות מכל סוג שהוא על התחרות והאפליקציה. 
8.6 לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.